Prøvetaking av vann

Underveis i anleggsprosessen vil naboer bli berørt av de vibrerende arbeidene. Dette kan medføre at huseiere og naboer vil klage inn mulige oppståtte skader. Ved innmelding om oppståtte skader kan vi tilby en profesjonell og uavhengig vurdering av skadene, sett opp imot registrert dokumentasjon og anleggsarbeidene i sin helhet. Vår oppgave i denne type skadesaker vil være å finne om det er en årsakssammenheng mellom anleggsarbeidene og huseiernes påviste skader.

God dokumentasjon i forkant av og under anleggsarbeidene, som besiktigelse, setningsnivellement, poretrykksmålinger og rystelsesmålinger, er et viktig og godt underlag for vurdering av om påståtte skader kan relateres til arbeidene. Våre skadetakstmenn har ekspertkompetanse innen hvordan vibrasjoner og andre faktorer kan påvirke omkringliggende bygninger og konstruksjoner. Noe som krever kompetanse utover ordinær skadetakst.

Vi tilbyr også taksering av eventuelle skader, samt prosjektoppfølging og anbud i gjenoppbyggingsfasen.

Vi har erfaring i forsikringstaksering med flere selskaper, og vi bistår andre takstingeniører/forsikringsselskaper ved behov, spesielt når det kommer til sprengningsteknikk og skader relatert til rystelser.

Støyoveråkning

FORCIT Consulting har kompetanse i støyovervåkning, der vi, avhengig av behov, utfører både kort -og langsiktig måling. 

Risikoanalyse

FORCIT Consulting kan identifisere potensielle risikoer og bistå entreprenøren med hvordan man best kan hensynta eller minimere de.