Videobesiktigelse

Besiktigelse

Videobesiktigelse er dokumentasjon med video av tilstand på nærliggende byggverk, konstruksjoner og eventuelt installasjoner før anleggsarbeidene og andre vibrasjonsskapende aktiviteter settes i gang. Dette for å unngå eventuelle tvister om skader skyldes de vibrasjonsskapende arbeidene eller om de har vært der fra før. Besiktigelsen skal også avdekke spesielle forhold ved eiendommen som bør tas hensyn til under utførelsen av arbeidene.

Våre besiktigere har lang erfaring i utførelse av videobesiktigelse ifm. både små og store samferdsels-, VA-, bygg- og andre utbyggingsoppdrag.

Før bygge- og anleggsarbeider angir NS 8141 ”Vibrasjoner og støt – Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk” at det skal utføres en forhåndsvurdering av faktorer som kan påvirkes av vibrasjoner og evt. lufttrykkstøt. Dette er geologiske og geotekniske forhold, spesielle forhold ved nærliggende byggverk, ømfintlig utstyr og virksomheter, ledningsnett, bergrom, tunneler og annen infrastruktur og besiktigelse av området som blir berørt.

Standarden angir videre omfang for besiktigelse, som skal inkludere omkringliggende bygninger og andre konstruksjoner som kan tenkes å bli påvirket av bygge- og anleggsarbeidet. Besiktigelsen skal foretas før arbeidet igangsettes, og gjelder ved både sprengning og andre kilder som peling, spunting, pigging, komprimering, riving og tung trafikk.

Besiktigelsen kan bidra med informasjon om faktorene nevnt over som kan påvirkes av vibrasjoner, det være seg avdekking av forhold om geologiske og geotekniske forhold basert på opplysninger fra naboer, spesielle forhold ved byggverk som kakkelovner, gipsstukkatur, marmortrapper o.l., ømfintlig utstyr og virksomheter som datahaller o.l. og anlegg i bakken som energibrønner for fjernvarme o.l.

Vi utfører besiktigelsen med video med kommentarer, som er den vanligste metoden da den er rask i bruk. Den krever dog at utførende har en rolig kameraføring og en ryddig og strukturert fremgangsmåte, noe vårt mannskap har lang erfaring med. Vårt mannskap har dessuten god erfaring med å varsle oppdragsgiver om forhold som kan tenkes å få betydning for bygge- og anleggsarbeidene. Vi varsler da om dette fortløpende. Kontakt oss for mer informasjon rundt hvordan FORCIT Consulting kan bistå i prosjektet ditt.

KONTAKTINFORMASJON 917 98 660 Send e-post »

Risikoanalyse

FORCIT Consulting kan identifisere potensielle risikoer og bistå entreprenøren med hvordan man best kan hensynta eller minimere de.

Skadehåndtering

Ved innmelding om oppståtte skader kan vi tilby en profesjonell og uavhengig vurdering av skadene, sett opp imot registrert dokumentasjon og anleggsarbeidene i sin helhet.